Предузеће је основано 01.09.1975. године, а у данашњем облику организовања предузеће послује од 18.12.2002. године. Предузеће се финансира из сопствених средстава тј. наплатом испоручених количина воде крајњим потрошачима, наплатом услуга одржавања јавне чистоће путем: изношења и депоновања смећа, вршења погребних услуга, чишћења јавних површина, одржавање јавних зелених површина, уклањања угинулих животиња, наплатом услуга одржавања комуналних објеката (пијаце, капеле, гробља и депонија смећа) и наплатом погребних услуга као и продајом погребне опреме, превоза преминулих и продајом изграђених гробница.

Маркетинг стратегија предузећа у области маркетиншких активности простор за активније деловање у предузећу је у великој мери скучен, јер се доста активности спроводи уз претходну сагласност скупшинских органа. Ценовна политика је већим делом одређена Одлуком Скупштине општине Кула о обављању комуналних делатности. Наиме, цене главних производа предузећа тј. цене испоручене воде и цена изношења и депоновања смећа су одређене на нивоу који је доста нижи од калкулативних цена предузећа, па се не може очекивати да се преко цена спроводи политика којом би се стекла предност на тржишту у погледу конкуренције као и да се у пословању остварује значајан профит. Дакле цене ових производа и услуга су више у функцији социјалне политике него у функцији остваривања профта. И цене осталих услуга предузећа су доста ниже од цена у односу на слична предузећа у окружењу.

Што се тиче промотивних активности оне се углавном обављају преко локалних медија. У области подршке спортским и хуманитарним организација, као учешћа предузећа у финансирању културних и других манифестација, ангажована су одређена средства у складу са финансијским могућностима предузећа. Највећи проблем у пословању ЈКП ‘’Радник“ Сивац је у сфери диспаритета цена. Цене продаје испоручене воде и цена изношења смећа су далеко ниже од калкулативних цена којим би се покрили трошкови произодње воде и изношење смећа. И цене других комуналних услуга су ниже од калкуклативних цена.

Решење је у прибављању одобрења за повећање цена од СО Кула, како за продату и испоручену воду, тако и за остале комуналне услуге. Проблем у пословању предузећа је даље низак проценат наплата за продату воду и наплата изношених комуналних услуга. Стручне службе ЈКП ‘’Радник“ Сивац покушавају да проблем реше Споразумом са потрошачима о плаћању дуга на више рата, утуживањем нередовних платиша а у следећем периоду ће се проблем решавати и искључењем испоруке воде.

Организација предузећа

Органи јавног предузећа